For foresatte

Er du foresatt til ungdom eller voksen som er ufør, men som har arbeidsevne og et ønske om å delta i arbeidslivet? Vi tilbyr tilrettelagte arbeid for mennesker i alderen 18-67 år, som av ulike årsaker har uførepensjon, eller som i nærmeste framtid vil få dette innvilget. Ta kontakt med oss for mer informasjon, og vi vil kunne veilede dere videre i en eventuell søknadsprosess.

Er du foresatt til ungdom som trenger spesialundervisning mens han/hun fullfører læretid i bedrift? Mange ungdommer som har hatt rett til spesialundervisning i videregående skole, trenger også tilrettelegging når de skal gjennomføre den praktiske læretiden i bedrift for å kunne fullføre videregående opplæring. Rause er godkjent lærebedrift for lærekandidater med behov for, og rett til spesialundervisning i praksis. Ta kontakt med oss for mer opplysninger, eller undersøk med skolen hvor ungdommen din er elev. Videregående skoler, PPT-kontorer og opplæringskontoret Okvekst, kan også informere om lærekandidat-ordningen og hjelper til med søknadsprosessen.

Vi tar imot foresatte til besøk og omvisning i bedriften vår, for at du/dere skal være sikre på at Rause kan være et godt arbeidssted.